ഇത് കണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരിറ്റ് കണ്ണീർ വരാത്തവരായി ആരാണ് ഉണ്ടാകുക


പ്രളയം ഒരു തീരാവേദനയാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളണം.ഒത്തൊരുമയോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കിടുകയും സഹായിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്.ഈ ഐക്യത്തോടെ എന്നും എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top