ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തെ ഏത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കും


പ്രളയത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കവളപ്പാറയിലെ കണ്ണീർ കാഴ്ച്ചകൾ ആരുടെയും നെഞ്ച് തകർക്കുന്നതാണ്.മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഓരോ മൃതദേഹങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ തങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിസ്സാഹയരായി നോക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കൊപ്പം ഒരു നായയും കാവൽ ഇരിക്കുകയാണ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top