എന്തിനാ ബാക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ രാണു അമ്മയുടെ ഈ ശബ്ദം എത്ര മനോഹരം…


ദൈവ വരദാനമായി കിട്ടിയ സ്വരമാധുരിയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി തെരുവിൽ പാടിയിരുന്ന രാണു മണ്ടൽ എന്ന ഗായികയുടെ കഴിവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആസ്വാദകരാണ് ഇരു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top