ഒരു പുഷ്പവുമായി ഹരീഷും മിഥുനും നമ്മളെ സംഗീതത്തിന്റെ മായാലോകത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപ്പോയി


സരിഗമപ സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയ പിന്നണി ഗായകനും അനുഗ്രഹീത കലാകാരനുമായ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണനും മിഥുനും ചേർന്നൊരുക്കിയ നാദവിസ്മയം.ഇത്രയുമധികം സംഗതികളോടെ എങ്ങിനെ പാടാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ഒരത്ഭുതം.ഒപ്പം തബല അസാധ്യമായി വായിച്ച പയ്യനും ഞെട്ടിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top