ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിലും വലുത് വേറെ ഒന്നുമില്ല


അറബിയുടെ സ്നേഹം ജോലിക്കാരനായ യുവാവിന്റെ കണ്ണ് നിറച്ചു.ഭാഷയും വേഷവും എത്ര മാറിയാലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങിനെ ചിലരുണ്ടാകും.സ്നേഹിക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും മനുഷ്യനെ മനസിലാക്കാനും കഴിയുന്നവർ.അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നത് ഭാഗ്യമാണ്

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*