നൗഷാദിക്കാനെ കണ്ട് പഠിക്കണം..ഇതാണ് മനുഷ്യസ്നേഹം.. ഇദ്ദേഹത്തിന് പടച്ചോൻ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ


ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കടയിലെ പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നൽകാൻ തയ്യാറായ നൗഷാദിക്ക നമ്മുക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാണ്.സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊന്നും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ കൊണ്ടു പോകുന്നില്ലല്ലോ.ജീവനുള്ള സമയം വരെ നന്മകൾ ചെയ്യുക

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top