നന്മയുടെ നൂറായിരം പുഷ്പങ്ങൾ..ഈ മനുഷ്യന് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും…എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ


മഴക്കെടുതി മൂലം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ നൗഷാദിക്ക ചെയ്ത പ്രവർത്തി.അദ്ദേഹം ഒന്നും നോക്കാതെ തന്റെ കച്ചവടത്തിനായി വെച്ച ഡ്രസ്സുകൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നവർക്ക് നൽകുന്ന കാഴ്ച്ച

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top