സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹ ദിവസം പാവപ്പെട്ട മൂന്ന് യുവതികൾക്ക് മംഗല്യ ഭാഗ്യം ഒരുക്കി ദമ്പതികൾ മാതൃകയായി


ആറ്റിങ്ങലിലെ ചന്ദ്രദാസ് റീന ദമ്പതികൾ മകളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് നിർധനരായ യുവതികൾക്ക് മംഗല്യ ഭാഗ്യം ഒരുക്കി.തികച്ചും മാതൃകാപരമായ ഈ നന്മനിറഞ്ഞ പ്രവർത്തി കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു.ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*