എല്ലാ ടൈപ് പാട്ടും അനായാസം പാടാൻ പറ്റും എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ച് വൈഷണവി

ഏതു പാട്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലവും വളരെ കൃത്യം അയ് തന്നെ പാടാനുള്ള ഒരു പ്രേത്യേക വൈഭവം വൈഷ്ണവിക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓരോ വാക്കുകൾക്കും നൽകുന്ന ഭാവം മുതിർന്നവരെ പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു.ഓരോ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോളും പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത അത്രയും മനോഹരമായി മോൾ പാടുന്നു.

ഒരു ലൈവ് സ്റ്റേജിൽ പാടി ഫലിപ്പിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഗാനം വൈഷ്ണവിക്കുട്ടി അസ്സലായി പാടി.നിൻ പാട്ടിൽ ഭാവങ്ങൾ നിറങ്ങൾ പോൽ തുടിക്കുന്നു.ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന നീർക്കിളിയാണ് ഈ വൈഷ്ണവിക്കുട്ടി.പുന്നാരം ചൊല്ലി ചൊല്ലി എന്ന ചിത്രത്തിനായി ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ് രചിച്ച് ജെറി അമൽ ദേവ് സംഗീതം നൽകി ചിത്ര പാടിയ ഗാനം

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top