കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്കൊരു മടക്കയാത്ര..നന്മയുടെ നല്ല കാലം ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓണ കവിത

ഓർക്കുമ്പോൾ മധുരമുള്ളതും മറക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ആ പഴയകാല ഓണ ഓർമ്മകളിലേയ്ക്ക് മലയാളികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണ് പ്രിയ കവി ശ്രീ.മുരുകൻ കാട്ടാക്കട.ഈ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അറിയാതെ പിറകിലോട്ട് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കും. വിജയ് കരുണിന്റെ സംഗീതം

ഗൃഹാതുരമായ ഓണ ഓർമ്മകൾ ബാല്യത്തിന്റെ പൊന്നൂഞ്ഞാലിലേറി ഒരു നിമിഷം ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മുടെ മനസിലേക്ക് എത്തുന്നു. അറിയാതെ കണ്ണുനിറഞ്ഞൊഴുകി പോയ്മറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലവും ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറിയ ഓണകാലവും മറവിയുടെ മൂടുപടം മാറ്റി വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുടുത്തുന്നു. സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പു മുട്ടിക്കുന്ന ആ കാലം ഇനി തിരിച്ചുവരില്ല എങ്കിലും ആ മധുര സ്മരണകൾ നമ്മുടെ മനസിൽ മായാതെ നിൽക്കും.

Scroll to Top